Protocollen schooljaar 2022-2023

Social media protocol

Sociale media vormen een verzamelbegrip voor online platforms waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs of blogs, WhatsApp, videosites als YouTube en sociale netwerken als Facebook, Twitter, TikTok, Instagram en LinkedIn geschaard. Via deze media worden verhalen, kennis, ervaringen en beeld en/of geluidsmateriaal gedeeld.

Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en op je werk. Je kunt hiermee ook een bijdrage leveren aan een positief imago van Stichting TWijs. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden dient bewust met de sociale media omgegaan te worden.

Stichting TWijs hecht er veel waarde aan dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en heeft dit protocol opgesteld om iedereen die bij Stichting TWijs betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Klik hier om het hele protocol te kunnen lezen.