Protocollen schooljaar 2023-2024

Dyslexie protocol Sint Adalbertusschool

Onze school heeft de overtuiging dat leren lezen een van de belangrijkste pijlers is voor schoolsucces. Wij vinden het belangrijk dat extra faciliteiten geboden worden aan kinderen die dreigen achter te raken op het gebied van de geletterdheid. Omdat het van groot belang is dat voor iedereen duidelijk is hoe dyslectische leerlingen begeleid worden, hebben wij met ons team een dyslexiebeleid vastgesteld. Dit document is daarvan de weerslag. Regelmatig veranderen de voorwaarden vanuit overheid en gemeenten voor vergoede dyslexieonderzoeken en behandelingen.

Dyslexie protocol Sint Adalbertusschool

Social media protocol

Sociale media vormen een verzamelbegrip voor online platforms waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs of blogs, WhatsApp, videosites als YouTube en sociale netwerken als Facebook, Twitter, TikTok, Instagram en LinkedIn geschaard. Via deze media worden verhalen, kennis, ervaringen en beeld en/of geluidsmateriaal gedeeld.

Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en op je werk. Je kunt hiermee ook een bijdrage leveren aan een positief imago van Stichting TWijs. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden dient bewust met de sociale media omgegaan te worden.

Stichting TWijs hecht er veel waarde aan dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en heeft dit protocol opgesteld om iedereen die bij Stichting TWijs betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Uitgangspunten

  1. Stichting TWijs onderkent het belang van sociale media.
  2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
  3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en daarbij de reguliere fatsoensnormen in acht nemen. Dit betekent dat we respect voor de school en elkaar hebben, dat we verdraagzaam zijn en iedereen in zijn1 waarde laten;
  4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school; medewerkers hebben hierbij een voorbeeldfunctie.
  5. Het protocol dient ervoor alle betrokkenen bij de onderwijsinstelling te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media;

Doelgroep en reikwijdte

  1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan Stichting TWijs
  2. De richtlijnen in dit protocol hebben betrekking op berichten die direct of indirect gerelateerd zijn aan de school of wanneer sprake is een overlap is tussen school, werk en privé.

Klik hier om het hele protocol te kunnen lezen. 

Het medicijnprotocol vanuit Stichting TWijs. 

Zo gaan we met elkaar om!