De Zorgstructuur op de Adalbertusschool

In de groep

De leerkracht van de groep is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs, de zorg en begeleiding van uw kind. De leerkracht differentieert binnen de groep op drie niveaus. Er is een basisgroep, een breedtegroep en een plusgroep.

De basisgroep heeft voldoende aan de normale lesstof en uitleg. De breedtegroep krijgt extra uitleg in een klein groepje in de klas en meer tijd om te oefenen. Tenslotte kan de plusgroep al vaak zelfstandig aan de slag met minder uitleg en krijgen ze extra uitdagende opdrachten.

Als een leerling niet voldoende heeft aan deze aanpak in de groep dan gaan we het aanbod uitbreiden. Binnen de school is er de mogelijkheid tot extra hulp of uitdaging buiten de klas. Deze hulp wordt altijd opgestart op initiatief van de leerkracht en in overleg met de Intern begeleiders. Hieronder een overzicht hiervan.

De Talentenklas

Leerlingen die niet voldoende uitdaging hebben aan het reguliere plus aanbod in de groepen, komen éen keer per week samen in de Talentenklas van onze school. Hier werken ze aan uitdagende projecten onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht.

Extra hulp

Voor de leerlingen die uitvallen of moeite hebben met bepaalde stof is er extra ondersteuning mogelijk buiten de groep samen met een onderwijsassistent of gespecialiseerde leerkracht. Tijdens deze momenten wordt er in kleine groepen extra geoefend en uitleg gegeven. 

Ook leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen extra hulp van de leerkracht d.m.v. pré teaching en plusopdrachten. 

Verteljuf en Kindercoach

Op school is er een vertrouwenspersoon in de vorm van een “verteljuf”. De functie van deze vertrouwenspersoon is om een luisterend oor te bieden aan kinderen in een vertrouwde setting buiten de klas. Daarnaast is er één keer per week een kindercoach in school. Deze hulp kan kortdurend worden ingezet. Het geeft ondersteuning aan kinderen individueel of in groepjes op het gebied van bijvoorbeeld zelfvertrouwen, faalangst of rouwverwerking.

Samenwerking met externen

Indien de hulp binnen de school niet voldoende is dan kunnen er externe experts ingeschakeld worden om mee te denken en te adviseren. De interne begeleider (IB-er) is hiervoor de contactpersoon en coördineert de zorg binnen en buiten de school. Op de Adalbertusschool is er een IB-er voor de onderbouw (groep 1-3) en een IB-er voor de bovenbouw (groep 4-8).

Vaste partners in de samenwerking zijn o.a. de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD Zuid-Kennemerland, de leerplichtambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer en een schoolcoach die door de gemeente Haarlemmermeer aan onze school is toegewezen. Daarnaast werken we samen met experts vanuit onze stichting Twijs, Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland of Onderwijsbegeleidingsdiensten. Als er deskundigen worden ingeschakeld doen we dat altijd samen en in overleg met u als ouder.

Tot slot kan het zijn dat een kind meer hulp nodig heeft of zich niet voldoende kan ontwikkelen met bovenstaande mogelijkheden die wij als reguliere basisschool kunnen bieden. In overleg met u gaan we dan op zoek naar een andere passende en meer gespecialiseerde school.