De Zorgstructuur op de Adalbertusschool

In de groep

De leerkracht van de groep is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg en begeleiding van uw kind. De leerkracht differentieert binnen de groep op drie niveaus. Er is een basisgroep, die voldoende heeft aan het basisaanbod, een breedtegroep die extra begeleiding en uitleg krijgt, en een plusgroep. De plusgroep zijn de snelle leerlingen die meer uitdaging krijgen.

Als een leerling niet voldoende heeft aan deze reguliere aanpak in de groep, dan is er in eerste instantie de mogelijkheid om binnen de school extra hulp of uitdaging te bieden buiten de klas. Hieronder een overzicht.

De Talentenklas

Leerlingen die niet voldoende uitdaging hebben aan het reguliere plus aanbod in de groepen, komen op 1x per week samen in de Talentenklas van onze school en werken aan uitdagende leerdoelen en projecten onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht.

Extra hulp

Voor de leerlingen die uitvallen of moeite hebben met bepaalde stof is er de mogelijkheid om samen met een gespecialiseerde leerkracht en/of onderwijsassistent buiten de groep extra te herhalen en te oefenen.

Verteljuf en Kindercoach

We hebben een vertrouwenspersoon op school in de vorm van een verteljuf. Wij willen graag dat onze kinderen zich prettig en veilig op school voelen. Natuurlijk kunnen er wel eens minder prettige dingen gebeuren en daar kan een kind last van hebben. Dan kan het kind de behoefte voelen om zijn of haar verhaal aan iemand te vertellen. Dat kan bij de vertrouwenspersoon, oftewel de “verteljuf”.

Daarnaast is er 1x per week een kindercoach in school. Zij kan kortdurend ondersteuning bieden aan kinderen individueel of in groepjes die extra hulp kunnen gebruiken op het gebied van bijvoorbeeld zelfvertrouwen, faalangst of rouwverwerking.

Samenwerking met externen

Indien de hulp binnen de school toch niet voldoende is dan kunnen wij ook externe experts inschakelen om mee te denken en te adviseren. De interne begeleider (IB-er) is hiervoor de contactpersoon en coördineert de zorg binnen en buiten de school. Op de Adalbertusschool is er een IB-er voor de onderbouw (groep 1-3) en een IB-er voor de bovenbouw (groep 4-8).

Vaste partners in de samenwerking zijn o.a. de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD Zuid-Kennemerland, de leerplichtambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer en een schoolcoach die door de gemeente Haarlemmermeer aan onze school is toegewezen. Daarnaast werken we samen met experts vanuit onze stichting Twijs, Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland of onderwijsbegeleidingsdiensten. Als er deskundigen worden ingeschakeld, zullen we u daar altijd bij betrekken.